bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Gminnego Zespołu Szkół jest umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.
Szczegółowe cele i zadania określa statut Gminnego Zespołu Szkół.
Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół sprawuje kontrolę nad spełnianiem obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie, kształtuje środowisko wychowawcze zapewniając opiekę nad uczniami odpowiednio do warunków szkoły i wieku uczniów.
Kadra pedagogiczna realizuje cele i zadania wynikające z założeń dydaktycznych i wychowawczych dążąc do wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez:
- wiedzę, umiejętności niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie,
- przygotowuje wychowanka i ucznia do podjęcia nauki na kolejnym etapie edukacyjnym,
- umożliwia rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów,
- zapewnia naukę obsługi komputera i korzystania z internetu oraz nauki języków obcych,
- rozwija czytelnictwo wśród uczniów poprzez umożliwianie dostępu do zbiorów biblioteki,
- upowszechnia wiedzę ekologiczną oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska
- udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez stały kontakt z pedagogiem szkolnym i poradnią psychologiczno-pedagogiczną
- umożliwia uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, językowej i religijnej
- organizuje szkolne  konkursy przedmiotowe oraz umożliwia uczniom uczestnictwo w konkursach gminnych, powiatowych
- organizuje zawody sportowe na szczeblu szkoły i gminy oraz dba o zapewnienie uczestnictwa uczniów w  zawodach powiatowych i rejonowych
- organizuje wycieczki o charakterze interdyscyplinarnym,
- dba współpracę z rodzicami/opiekunami
- organizuje i prowadzi opiekę higienicznąOpublikował: Sabina Nowak
Publikacja dnia: 29.05.2014
Podpisał: Sabina Nowak
Dokument z dnia: 27.05.2014
Dokument oglądany razy: 1 531